✅آیا سرگیجه می تواند در نتیجه بیماری دیابت ایجاد شود؟

بله- گیجی و سرگیجه یک شکایت معمول بیماران دچار دیابت است. گیجی و سرگیجه در بیماران دیابتی در نتیجه کاهش قند خون (هایپوگلیسمی) یا افزایش قند خون (هایپرگلیسمی) ایجاد می شود. در این موارد باید اقدامات درمانی فوری تحت نظر پزشک انجام شود.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *