✅آزمایش ویدیونیستاگموگرافی یا VNG چیست؟

آزمایش ویدیونیستاگموگرافی یا VNG یکی از آزمایشات اصلی جهت تشخیص علت گیجی و سرگیجه می باشد. پس از اینکه پزشک متخصص، معاینات و بررسی های اولیه در مورد سرگیجه را انجام داد در صورتی که مشکوک به اختلال در سیستم تعادلی گوش داخلی و ارتباطات آن با سیستم عصبی مرکزی باشد، این آزمایش را تجویز می کند. انجام این آزمایش و تفسیر آن بر عهده شنوایی شناس است. در ارزیابی VNG، اختلات در حرکات چشمی مختلف که مرتبط با ساختار تعادلی گوش داخلی هستند و همچنین سرگیجه های وضعیتی و وضعیت عصب تعادلی مورد بررسی قرار می گیرند و پس از تشخیص علت سرگیجه بیمار، درمان مناسب پیشنهاد می شود. بدون انجام این آزمایش، تشخیص قطعی علت بسیاری از سرگیجه ها غیرممکن است.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *